Ordningsregler

Ordningsregler som gör kolonistlivet trevligare

Bil och biltrafik på området

Med 71 kolonilotter kan det under vissa tidpunkter bli mycket trafik på området. Därför behöver vi några regler för bil och biltrafik inom och kring området. Var snäll och respektera dessa!

 • Biltrafik är endast tillåten för lastning och lossning av tunga och skrymmande transporter.
 • Tänk på att lämna fritt vid gångvägarna så utryckningsfordon kan komma fram.
 • Inom området gäller hastighetsbegränsning 10 km/h dvs krypfart på ettans växel. Tomgångskörning är inte tillåtet inom området och på parkering.
 • Parkering ska ske på områdets parkeringsplats med undantag för person med parkeringstillstånd, rörelsehinder.
 • Alla bilar kan parkeras med fronten mot Skärgårdsvägen och fronten mot koloniområdet.
 • Bommen till området ska hållas stängd kl 21.00 – 06.00. Vid vattenavstängning låses bommen för säsongen och öppnas i samband med vattenpåsläpp på våren.
 • Använd bara den infart som hör till området, d.v.s. från Skärgårdsvägen. Tänk på att grusvägen väster om koloniområdet är privat mark. Om behov uppstår ska särskilt tillstånd begäras från markägaren.

 

Din kolonilott

 • Du tar hand om din lott och även angränsande område. Vi rensar och ansar buskar, diken, väg och parkeringsplats som angränsar till kolonilotten. Vägens mittremsa behöver inte rensas den tar gräsklippargruppen hand om.
 • Du ansvarar för att inte lösa föremål som tillhör den egna kolonilotten kan orsaka skada på kringboendes lotter och gemensamma anläggningar och byggnader vid tex blåst.
 • Om skada uppstått genom oförstånd eller slarv på enskilda eller gemensam egendom ska skadan snarast repareras eller ersättas.
 • Att hålla både byggnader och egendom, som tillhör den egna kolonilotten försäkrad till ett betryggande belopp.
 • Att efter bästa förmåga lojalt utföra sådana kollektiva arbeten som beslutats av årsmöte eller styrelse.

 

Som medlem ska vi

 • Inom koloniträdgårdsområdet uppträda på ett sådant sätt att närboende o grannar inte blir störda. Vi ser också till att även våra gäster och besökare följer våra ordningsregler
 • Vi följer föreningens riktlinjer för kompostering, se fliken Rutiner & Riktlinjer
 • Vi följer föreningens regler och anvisningar för bevattning.
 • Vi följer föreningens regler kring bygglov, se fliken Rutiner & Riktlinjer.
 • Vi håller kolonilotten i sådant skick att olägenhet för grannar och närboende inte uppstår. Om grannar/närboende inte kommer överens kan den aktuella frågan överlämnas till styrelsen för avgörande.
 • Vi ser till att inom området hålla hundar och kattor kopplade och ser till att de inte stör grannar eller närboende. Djuren rastas utanför koloniträdgårdsområdet.
 • Vi följer föreningens stadgar, arrendeavtal, nyttjanderättsavtal och andra beslut fattade av årsmöte eller styrelse.
 • Lånar du föreningens gemensamma verktyg ska du efter användning ska återlämna dessa.
 • Rökförbud råder i föreningens lokaler och tält.
 • Parabol är inte tillåtet då det blir ett allt för dominerande uttryck inom området.
 • Det är inte tillåtet att elda i vedkamin eller eldkorg pga brandrisk och rökutveckling som kan vara störande för grannar.
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close