Ordningsregler

Antagna vid årsmöte 2014-05-03 

För medlemmar i Säter Koloniträdgårdsförening gäller:

1.1   Att respektera gällande bil- och parkeringsförbud inom området. Biltrafik är endast tillåten för lastning och  lossning av  tunga och skrymmande transporter. Parkering ska ske på områdets parkeringsplats.

1.2   Alla bilar – båda raderna – ska vara parkerade så att bakänden är vänd mot Skärgårdsvägen och fronten mot    koloniträdgårdsområdet. Det är för att de närmast boende inte ska behöva få avgaser in på sina tomter.

1.3   Från parkeringen ska gångvägarna lämnas fria för passage av Räddningstjänst.

1.4   Tomgångskörning är förbjuden inom området och på parkering.

 1.5  Inom området gäller hastighetsbegränsning 10 km/h – krypfart på ettans växel. 

2. Bommen till området ska hållas stängd kl. 18.00–08.00. Vid vattenavstängning låses bommen för säsongen och öppnas i samband med vattenpåsläpp på våren.

3. Att endast använda den infart som hör till området, d.v.s. från Skärgårdsvägen.

4. Att inte använda vägen väster om koloniområdet för transporter av något slag. Om ändå behov uppstår ska särskilt tillstånd begäras från markägaren. 

5. Att svara för skötsel – rensning av ogräs och busk – och ansning av till kolonilotten angränsande dike, väg och parkeringsplats

6. Att svara för att inte lösa föremål som tillhör den egna kolonilotten, vid t.ex. blåst, förorsakar skada på kringboendes lotter och gemensamma anläggningar och byggnader. Om skada ändå har skett, ska den snarast repareras eller ersättas. 

7. Att om skada på enskilda eller gemensamma anläggningar och byggnader uppstått genom oförstånd eller slarv, ska skadan snarast avhjälpas eller ersättas. 

8. Att hålla både byggnader och egendom, som tillhör den egna kolonilotten försäkrad till ett betryggande belopp. 

9. Att efter bästa förmåga lojalt utföra sådana kollektiva arbeten som beslutats av årsmöte eller styrelse. 

10. Att inom koloniträdgårdsområdet uppträda på sådant sätt att närboende och grannar inte blir störda. 

11. Att i enlighet med beslut och utfärdade anvisningar deponera brännbart materiel och materiel som du själv inte komposterar. Tryckimpregnerat virke och slipers ska lämnas till deponi vid återvinningscentral (Johannedal)

12. Att i möjligaste mån använda miljövänliga produkter i trädgårdsarbetet. 

13. Att följa styrelsens regler och anvisningar för bevattning. 

14. Att skriftligt ansöka om bygglov för om- eller tillbyggnad hos styrelsen innan arbete påbörjas. 

15. Att samordna och överenskomma med grannar och styrelse när det gäller att uppföra staket, planering för häck etc. innan arbete påbörjas. 

16. Att hålla kolonilotten i sådant skick att olägenhet för grannar och närboende inte uppstår. Om grannar/närboende inte kommer överens kan den aktuella frågan överlämnas till styrelsen för avgörande. 

17. Att följa föreningens stadgar, arrendeavtal, nyttjanderättsavtal och andra beslut fattade av årsmöte eller styrelse. 

18. Att föreningens gemensamma verktyg efter användning ska återlämnas/kvitteras av person

19. Att se till att dina gäster och besökare också följer dessa ordningsregler.

20. Att inom området hålla hundar och kattor kopplade och se till att de inte stör grannar eller närboende. Djuren rastas utanför koloniträdgårdsområdet.

21. Rökförbud råder i föreningens lokaler och tält. 

%d bloggare gillar detta:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close