STADGAR

Stadgar för Säter Koloniträdgårdförening

Antagna vid årsmöte 2022-05-07

§ 1 Föreningens namn är Säter Koloniträdgårdsförening

Föreningen 

§ 2 Föreningen har till ändamål att av Sundsvalls kommun arrendera ca 44 500 m2 av kommunens fastighet Alnö-Säter 1:11,

 • upplåta det arrenderade områdets lotter till medlemmarna, för att av dem brukas som koloniträdgårdar,
 • främja medlemmarnas intressen i deras egenskap av trädgårdskolonister och till nytta för sina medlemmar och det allmänna upprätthålla god ordning inom koloniträdgårdsområdet,
 • ansvara för skötsel och underhåll av för föreningens medlemmar gemensamma anläggningar tillhörande det arrenderade området,
 • stärka samhörighetskänslan mellan föreningsmedlemmarna,
 • föreningen ska vara ansluten till Koloniträdgårdsförbundet.

§ 3 Föreningen ska följa gällande lagstiftning för latrin, sophantering och renhållning inom koloniområdet. 

Medlemmar 

§ 4 Till medlem i föreningen kan antas myndig person som är intresserad av koloniträdgårdsverksamhet och som har fast bostad i Sundsvalls kommun.

Medlem kan endast äga en lott i koloniområdet.

§ 5 Ansökan om inträde i föreningen görs skriftligt i särskilt formulär som fastställts av styrelsen.

Ansökan prövas av styrelsen.

§ 6 För att få nyttjanderätt till kolonilott skall särskilt nyttjanderättsavtal upprättas mellan styrelse och medlem.

§ 7 Bryter medlem bestämmelserna i nyttjanderättsavtalet, kan nyttjanderätten till koloniträdgårdslotten förklaras förverkad.

§ 8 En person kan förvärva (ta över) nyttjanderätten till en koloniträdgårdslott efter en medlem som avlidit. Förvärvet kan ske genom bodelning, arv eller testamente. Förvärvaren har rätt att träda in som medlem i föreningen när styrelsen har godkänt medlemskapet.

§ 9 Om en medlem vill överlåta sin stuga och nyttjanderätt till koloniträdgårds-lott till en annan person, måste styrelsen samtycka till överlåtandet.

§ 10 Medlem som upphört att vara nyttjanderättsinnehavare ska anses ha utträtt ur föreningen, om inte styrelsen medgivit honom/henne rätt att stå kvar som medlem.

Utträde anses ske den dag ny förvärvare av nyttjanderätten antagits som medlem i föreningen.

Den som tagit över nyttjanderätten och antagits som medlem i föreningen ska betala den inträdesavgift som beslutats i § 12.

§ 11 Medlem kan uteslutas av styrelsen om

1. medlem inte inom bestämd tid betalat fastställda avgifter,

2. medlem bryter mot de bestämmelser som finns intagna i gällande arrendeavtal mellan Sundsvalls kommun och föreningen,

3. medlem bryter mot de bestämmelser som finns intagna i nyttjanderättsavtalet mellan medlem och förening,

4. medlem inte för övrigt följer dessa stadgar eller utfärdade ordningsföreskrifter.

Finns anledning till medlems uteslutning i föreningen ska styrelsen varna medlemmen skriftligt. Medlemmen kan senast 14 dagar efter mottagandet av varningen – skriftligt eller muntligt – svara på styrelsens skrivelse.

Utesluten medlem får inte tillbaka redan betalda avgifter till föreningen och har inte heller rätt till andel i föreningens tillgångar.

Avgifter m.m. 

§ 12 Vid medlems inträde i föreningen betalar medlem en inträdesavgift.

§ 13 Medlem är skyldig att varje år – senast sista förfallodag – betala den föreningsavgift och arrendeavgift som årsmötet beslutar.

§ 14 För att extra utdebitering under ett år ska få överstiga den ordinarie föreningsavgiften skall detta beslutas av ordinarie årsmöte eller extra sammankallat årsmöte.

För kostnad som föreningen kan åläggas och som föreningen inte råder över, kan en extra utdebitering överstiga den årliga föreningsavgiften.

Styrelsen 

§ 15 Styrelsen har sitt säte i Sundsvall.

§ 16 Årsmötet utser en styrelse på fem (5) till sju (7) personer

Styrelseledamöterna väljs för två år.

Årligen avgår halva antalet ledamöter.

Ordförande och kassör får inte avgå samtidigt.

§ 17 Styrelsen konstituerar i övrigt sig själv och ska vid sitt konstituerande sammanträde utse vice ordförande och föreningens firmatecknare.

Konstituerande sammanträde ska hållas inom 14 dagar efter årsmötet.

§ 18 Protokoll från styrelsens sammanträden ska omfatta följande punkter:

 • Namn på närvarande ledamöter och suppleanter
 • De ärenden som behandlats vid sammanträdet
 • Styrelsens beslut

Protokollet ska justeras av ordförande och utsedd justerare inom tre (3) veckor efter sammanträdet.

§ 19 Särskild ansvarsförsäkring för styrelsen bör tecknas.

Styrelsens uppgifter 

§ 20 Det åligger styrelsen att övervaka att arrendeavtal, stadgar och övriga vederbörligen fattade beslut, såsom ordningsföreskrifter m.m. följs.

Dessutom åligger det de enskilda styrelseledamöterna särskilt följande:

Ordförande att kalla styrelsen, upprätta föredragningslista, leda förhandlingarna.

Arkivansvarig att sköta föreningens arkiv.

Kassören att sköta föreningens bokföring, som anger inkomster och utgifter, samt verifikationer för dessa. Kassören sköter även in- och utbetalningar samt debiteringar för föreningen. Räkenskaperna ska hållas tillgängliga för styrelse och revisorer.

Sekreteraren att föra protokoll vid förhandlingarna och sköta föreningens skrivelser. Protokollen ska hållas tillgängliga för medlemmarna på lämpligt sätt.

§ 21 Styrelseledamot är fri från ansvar för beslut som fattas av styrelsen, då den inte varit närvarande.

Fri från ansvar är även den som anmält reservation mot beslut. Reservation ska protokollföras.

§ 22 Styrelsen har ansvaret för skötsel och underhåll av föreningens gemen-samma anläggningar och inventarier.

Styrelsens beslutförhet

§ 23 Styrelsen är beslutsför när fler än hälften av hela antalet ledamöter är närvarande.

Vid omröstning gäller majoritetsbeslut.

Vid lika röstetal har mötesordförande utslagsröst.

Revisorer 

§ 24 Räkenskaperna och verksamheten ska granskas av revisorer utsedda av årsmötet.

§ 25 Revisorerna ska avge revisionsberättelse vid årsmötet.

I berättelsen ska anges om ansvarsfrihet för styrelsen tillstyrks eller avstyrks.

Räkenskaper 

§ 26 Föreningens räkenskapsår omfattar tiden 1 januari – 31 december.

Styrelsen ska senast den 31 mars överlämna upprättad resultat- och balansräkning och vinst- och förlusträkning, samt undertecknad verksamhetsberättelse för räkenskapsåret till revisorerna.

Årsmöte 

§ 27 Medlems rätt att delta i beslut kring föreningens angelägenheter utövas vid årsmöte eller extra föreningsmöte.

 • Årsmöte ska hållas senast 10 maj. Kallelse till årsmöte ska skickas minst 14 dagar i förväg.
 • Kallelse till extra möte ska skickas senast 8 dagar i förväg.
 • Kallelser och övriga meddelanden till medlem skickas via e-post eller post.
 • I kallelse till årsmöte eller extra möte ska framgå vilka/vilket ärende som ska behandlas.

§ 28 Vid årsmötet ska följande ärenden förekomma:

1. Mötets öppnande

2. Fastställande av dagordning

3. Val av ordförande för årsmötet

4. Val av sekreterare för årsmötet

5. Val av två justerare, tillika rösträknare

6. Upprättande av röstlängd

7. Fråga om kallelse har skett i behörig ordning

8. Styrelsens verksamhetsberättelse

9. Kassörens ekonomiska redovisning

10. Fastställande av resultat- och balansräkning

11. Revisorernas berättelse

12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

13. Behandling av inlämnade motioner

14. Beslut om ersättning till styrelseledamöter och eventuellt övriga.

15. Beslut om budgetförslag för kommande verksamhetsår

16. Val av styrelseledamöter: – Ordförande – Kassör – Sekreterare – Övriga ordinarie ledamöter – Suppleanter

17. Val av två (2) revisorer och en (1) suppleant. Dessa väljs för ett (1) år i taget

18. Val av ett (1) ombud och en (1) suppleant till Region Mitt

19. Val av två (2) ledamöter till valberedning

20. Övriga frågor – Information från styrelsen

Vid årsmötet bör andra ärenden inte tas upp till behandling, än de som angivits i kallelsen.

§ 29 Årsmötet antar ordningsföreskrifter för området. Dessa ska fastställas av Sundsvalls kommun (markägare).

Motionsrätt 

§ 30 Medlem och styrelse har rätt att lämna in motioner till årsmötet. Detta ska göras skriftligt till styrelsen senast 31 mars.

Styrelsen ska avge yttrande över respektive motion till årsmötet.

Rösträtt m.m. 

§ 31 Alla frågor vid årsmöte avgörs genom enkel majoritet och öppen omröstning, om inte årsmötet beslutar annorlunda.

 • Om så begärs skall omröstning och val företas slutet. Vid lika röstetal fäller ordförande för mötet utslaget.
 • Val skall dock, vid lika röstetal, avgöras genom lottning.
 • Vid röstning på årsmöte eller extra föreningsmöte räknas en röst per kolonilott.
 • Medlem kan uppdra åt annan myndig person att utöva hans/hennes röst-rätt vid årsmöte eller extra föreningsmöte. Skriftlig fullmakt krävs.
 • Medlem kan också utöva sin rösträtt genom annan medlem som ombud. Skriftlig fullmakt krävs.
 • Inget ombud kan dock företräda mer än en medlem.

Extra möte 

§ 32 Styrelsen kan, när den finner lämpligt, kalla föreningens medlemmar till extra möte.

Revisorerna kan, om deras granskning så föranleder, skriftligen, med angivande av skälet, fordra att styrelsen utlyser ett extra möte. Extra mötet ska ske så snart som möjligt, med beaktande av föreskriven kallelsetid.

Styrelsen ska även utlysa extra möte om minst hälften av de röstberättigade medlemmarna skriftligen så kräver. Skäl ska framgå i skrivelsen.

Föreningens medel 

§ 33 Under räkenskapsår uppkommet överskott ska, efter täckning av från tidigare balanserat underskott, tillföras föreningens kapital.

Föreningens upplösning 

§ 34 Beslut om föreningens upplösning ska stödjas av minst 3/4 av medlemmarna. Beslutet ska vara fattat på två möten, varav det ena ska vara ordinarie årsmöte.

Stadgar 

§ 35 Beslut om förändring av föreningens stadgar fattas av årsmötet med minst 2/3 majoritet

Styrelsen följer upp stadgarna vart 5:e år. Resultat redovisas vid årsmöte.

%d bloggare gillar detta:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close